01:12 24 Ажьырныҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD61.95
  • EUR68.69

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Арвелод Ҭарба ансамбль "Кавказ" иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Ансамбль "Кавказ" асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны Жәлар рартист Арвелод Ҭарба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәоит 1999 шықәсазы Германиа жәларбжьаратәи афольклортә фестиваль ралахәхара атәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Шәазыӡырҩы аудио. Шәазҿлымҳаз арадио Sputnik Аԥсны.

Ихадоу атемақәа