19:51 01 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD69.71
  • EUR77.64

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг ажурналистцәа реидгыла аицлабра иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит есышықәса аидгыла еиҿнакаауа ажурналистцәа реицлабра атәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг ажурналистцәа реидгыла аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ихадоу атемақәа