00:06 21 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.03
  • EUR88.96

Тыҩԥҳа Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа аусушьазы: хәшәыла ҳаиқәшәоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (700)
39 0 0

Тҟәарчал араионтә хәышәтәырҭаҿы акоронавирустә карантин шеиҿкаау атәы насгьы ачымазаҩцәа ацхыраара шрырҭо атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит амедиаҳәшьа Емма Тыҩԥҳа.

 

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Тыҩԥҳа араионтә хәышәтәырҭа аусура иазкны

"Ашьыжь аусура ҳшааилак ҳшоурақәа ҳшәоит, ахәшәқәа рыла ҳаиқәшәоуп, асабрадақәа роуп иҳагу, аха урҭгьы ҳхала аӡахра ҳаҿуп, уи азы аԥҭекақәа рҿы иҳарҭеит иҷыдоу аба. Егьырахь, адашьма, ашә амаақәа уҳәа злаҳрыцқьо амаҭәахәқәа ҳамоуп. Ахьҭалалара уҳәа зманы иҟоу маҷуп, иааиз ирыхәаԥшуеит, ашоура змоу ахәшәқәа рзылҩааны аҩныҟа ирышьҭуеит. Ҳхәышәтәырҭақәа рҿы иҷыдоу апалатақәа ырмазеины иҳамоуп зыӡбахә ҳамоу ачымазаразы. Егьырҭ зыца зыхьыз, зҷаҷа зыхьыз инарыхәаԥшны аҩныҟа инеиуеит, ацхыраара лассы аус ауеит, ааԥхьара шаароулак, иҟаҵатәу нараҳәаны аҩны ирхәышәтәуеит", - ҳәа еиҭалҳәеит Тыҩԥҳа.

 

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.   

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (700)

Ихадоу атемақәа