21:23 16 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҵгара ақьабз иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
28 0 0

Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы еиҭалҳәеит аԥсуаа рҿы ачымазара бааԥс ашьҭахь аиҭаира аҵакы змоу аҵгара ақьабз атәы.

Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аҵгара ақьабз иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" есхашала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Аҟама, ахыцеихац, архнышьна, ажра, ахаҳә: аҵгара ақьабз зызкуи амҩаԥгашьеи

 

Ихадоу атемақәа