05:38 27 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.45
  • EUR90.03

Аԥҳазоу еиҭеиҳәеит ажәеинраалақәа рыԥхьара онлаин-еицлабра аԥҟарақәа ртәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
53 0 0

Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла онлаин-еицлабра рыланаҳәеит аԥсуа поетцәа ражәеинраалақәа ҿырҳәала рыԥхьаразы. Аконкурс иазыԥҵәоу аԥҟарақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Аԥҳазоу.

Абҳазоу еиҭеиҳәеит ажәеинраалақәа рыԥхьара онлаин-еицлабра аԥҟарақәа ртәы

"Аконкурсантцәа асоциалтә ҳақәа рхы иархәаны, иара аицлабра аԥҟарақәа рҟны излазгәаҭоу ала иаарҭилоит аелектронтә ԥошьҭахь. Аусумҭақәа зегьы анеизгахалак иалаҳхуеит аӡбаҩцәа. Анаҩс абжьыҭирала иалнакаауеит хҩык аԥхьатәи аҭыԥқәа аанызкылаз. Аицлабра иалахәхар ҟалоит 15 шықәса инаркны 25 шықәсанӡа зхыҵуа аҿар. Аконкурсантцәа рықәгыларақәа авидеонҵамҭақәа рыҳасабала иаарышьҭуеит, дара ԥшь-минуҭк еиҳамзароуп. Аицлабра ҿҳәарас иамоуп мызкы, цәыббрамза 30-нӡа аусумҭақәа арышьҭлар алшоит. Аԥхьара, асахьаркыратә ҟазшьа амазароуп: ажәақәа ииашаны ицқьаны рҳәара, аԥхьашьа иахәҭоу атемп алхра уҳәа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аԥҳазоу.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа