21:10 21 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.04
  • EUR90.01

Кәакәасқьырԥҳа Бзыԥтәи алхырҭатә ҭыԥ хадаҟны апарламент ахь аиҭалхрақәа рзы: ҳрызхиоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
238 0 0

Гагра араион Бзыԥҭа аҳабла алхратә комиссиа ахантәаҩы Асида Кәакәасқьырԥҳа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит Жәлар реизара адепутатрахь аиҭалхрақәа рымҩаԥгара иахьынӡазхиоу атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәакәаскьырԥҳа апарламент ахь аиҭалхрақәа ирызкны

Бзыԥтәи алхырҭатә ҭыԥ хада №10 аҿы Апарламент ахь аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит цәыббра 13 рзы. Аԥсны Жәлар реизарахь кандидатцәас иқәгылоуп Ҭимур Беиеи Ҭамаз Леибеи.

"Бзыԥтәи ажәабатәи алхырҭатә ҭыԥ хадаҟны хә-нызқьҩык инареиҳаны алхыҩцәа ҳамоуп, алхырҭатә ҭыԥқәа хәба. Урҭ хиоуп, асиақәа хаҳшьхьеит. Изҭаху днеины заанаҵы игәеиҭар илшоит дахьану, иномер арбану, алхрақәа рыҽны даннеиуа иаҳа иԥшаара мариахарц азы…Ҳазҭоу амза 12 ахәылбыҽха асааҭ 6 рҟынӡа ичмазаҩцәоу рҟынҭәи арзаҳалқәа ҳадаҳкылоит, дара рыхьӡала иааргар ҟалоит изырҭо, алхрақәа рыҽны акомиссиақәа рхаҭарнакцәа дара рахь инеиуеит", - лҳәеит Кәакәаскьырԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа