17:26 14 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.00
  • EUR89.62

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ашәба Аԥсуа бызшәеи алитературеи ракадемиа иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

95 шықәса ҵит аԥсуа бызшәеи алитературеи ракадемиа аԥҵахеижьҭеи, анаҩс зышьаҭала Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә интститут ҟалаз. Аинститут аиҳабы, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Арда Ашәба арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит академиа аԥҵареи ахықәки ртәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ашәба аԥсуа бызшәеи алитературеи ракадемиа иазкны

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа