18:09 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.55
  • EUR91.26

Кәарцхьиа: Гәдоуҭаа апты капанны ирҭиӡом, иркуа ршьуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩатә усбарҭа аиҳабы Иура Кәарцхьиа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа аҽаҩра зеиԥшроу, амармалташьтә пты аганахьала апроблема шырӡбо.

 

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәарцхьиа сынтәа Гәдоуҭа аҽаҩра зеиԥшроу атәы

"Гәдоуҭа араион ҩажәа қыҭа ыҟоуп. Дгьылла 4-5 нызқь метра ауаа рхы иадырхәоит. Ҵыԥх аасҭа ҩынтә еиҳаны сынтәа адгьылқәа рцәаӷәеит. Аҽаҩра угәы иахәо иҟан, аха аҵыхәтәан хәыҷык аарҩара аԥырхагахеит. Сынтәа акарпыжә рацәаны иаадрыхит араион аҟны - 1200 нызқь тонна рҟынӡа. Ҩба-хԥа нызқь тонна ауҭраҭых аадрыхит, аџьықәреи 1500 - 2 нызқь тонна рҟынӡа сынтәа иҳауеит ҳәа ауп, ахәырма 1200-1500 тонна инацны ҳазыԥшуп, 2 нызқь тонна рҟынӡа амандарина. Ацитрус ҵыԥх аасҭа иаҳа имаҷзаргьы ахаҭабзиара еиӷьуп. Амармалташьтә пты аԥырхага ҳанаҭеит, аха ус ишыҟоугьы ацитруси ахәырмеи аҽаҩра бзиоуп", - иҳәеит Кәарцхьиа.

 

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа