10:10 03 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.62
  • EUR91.31

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Аҩӡба акарантин аамҭазы Аҿартә театр аусура иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
202 0 0

Аҿартә театр ауаажәларратә еимадарақәа рзы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ, актиор Алиас Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акарантин аамҭазы атеатр еиҿнакаауа апроектқәа ртәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Аҩӡба Аҿартә театр аусура атәы акарантин аамҭазы

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа