12:14 26 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.86
  • EUR91.15

Ашәаҳәаҩ Алҭеиба еиҭеиҳәеит 2020 шықәсазы инапы злакыз атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
810

Ашәаҳәаҩ, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Анатоли Алҭеиба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит 2020 шықәсазы инапы злакыз, даныхәаҷыз Ашықәс ҿыц аныҳәа дшаԥылоз атәы.

Ашәаҳәаҩ Алҭеиба еиҭеиҳәеит 2020 шықәсазы инапы злакыз атәы

"Ари амцацәа иҳаланагалаз (COVID -19 иазкны- аред.) иахҟьаны ҳмузыка, ҳчарақәа шаангылоз здыруан азы, ишалагацәҟьаз саб инхараҿы саакылсын ашҭа, агәара зҳәаз еиԥш зегьы цырцыруа, арахә нҵаны анхара салагеит. Ақалақь аҟны инхо акороновирус азы ирбо агәаҟра мбакәа 7-8 мзы ииасыз убас ицеит. Амандарина, араса ҿыцны нап рыдкыланы, ирыцқьаны иҟасҵеит", - иҳәеит Алҭеиба.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа