10:14 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.45

Џьапуаԥҳа апандемиа аамҭазы ауниверситет аҟны лҵаразы: аҭагылазаашьа ҳҽанҳраалеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Ажьырныҳәа 25 рзы Урыстәыла иазгәарҭоит астудент имш. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аекономикатә факультет астудент Лана Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит апандемиа аамҭазы аҵара шырҵо атәы.

Џьапуаԥҳа апандемиа аамҭазы ауниверситет аҟны аҵаразы: аҭагылазаашьа ҳҽанҳраалеит

"Астудент иԥсҭазаара ганкахьала иуадаҩуп, аҵара атәы ҳҳәозар, аха даҽа ганкахьала аинтерес аҵоуп. Иалсхыз азанааҭ уадаҩуп, аха ибзианы аҵара сҽазысшәоит. Уажәы ҳазҭагылоу аамҭазы арҵаҩцәа акыр иҳацхраауеит. Иаҳа иуадаҩу амаҭәарқәа ауниверситет аҟны ҳнеины иаҳҵон, иаҳа имариоу - онлаин ала ҳархысуеит. Уи ауадаҩрақәа ацуп, избанзар иҟоуп аимадара аныҟам. Аҭагылазаашьа ҳҽанҳраалеит, ҳәарада", - ҳәа азгәалҭеит Џьапуаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа