09:56 26 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.47
  • EUR89.50

Адлеиԥҳа ишиашоу ицо арадиоефир амҩаԥгаразы: раԥхьа сшәаны амикрофон сзаҿыхуамызт

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
24330

Арадио Адунеизегьтәи амш азы Аԥсуа радио адиктор Кама Адлеиԥҳа еиҭалҳәеит лусура шышьақәгылоу, уи иаҵоу акәамаҵамақәа ртәы.

Адлеиԥҳа ишиашоу ицо арадиоефир амҩаԥгаразы: раԥхьа сшәаны амикрофон сзаҿыхуамызт

Арадио Адунеизегьтәи амш азгәарҭоит 2012 шықәса раахыс жәабран 13 рзы. Ус еиԥш аӡбамҭа рыдыркылеит ИУНЕСКО (аҵареи, аҭҵаарадырреи, акультуреи рзы Еиду Амилаҭқәа реиҿкаара иҷыдоу аусҳәарҭа- аред.) аконференциа хадаҟны. Ари амш машәыршақә иалрымхит, 1946 шықәса жәабран 13 рзы раԥхьаӡа акәны аефир ахь иҭыҵит "ООН арадио", уи астанциа Еиду Амилаҭқәа реиҿкаара аштаб-квартираҟны иҟан.

Аԥсуа радио адиктор Кама Адлеиԥҳа 16 шықәса аефир аҟны ажәабжьқәа дрыԥхьоит. Лара еиҭалҳәеит аусура дшалагаз атәы, ажәабжьқәа уаҿамхаӡакәа рыԥхьаразы иҟаҵатәу.

Шәазыӡырҩы аудио.

Ихадоу атемақәа