02:33 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32

Ашәба Чачхадыл иазкны: аԥсуаа шеишықәсала иныҟәыргоз ҵасуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Аԥсуаа традициала Чачхадыл (Чхадыл) шазгәарҭои уи аҷыдарақәеи ртәы арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит аҵарауаҩ-аетнолог, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба. Ауаажәларратә усзуҩ Гәыгәыца Џьыкырԥҳа еиҭалҳәеит Чхадыл иадҳәалоу аҵасқәа рҭаацәараҿы ишынарыгӡо атәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ашәбеи Џьыкырԥҳаи Чачхадыл иазкны

Амшаԥныҳәа лаша ааиаанӡа хымш шыбжьоу иазгәарҭоит Аԥшьаша ду. Аԥсуа жәлар рҟны ари амш Чхадыл, мамзаргьы Чачхадыл ҳәа иашьҭоуп. Ари амш азы ауҭраҟны инкауԥсо зегьы бзиахоит, иҟалоит рҳәоит. Убасгьы Чачхадыл азы идыргылоит аишәа, ахәшә злырхуа аҵиаақәа ыҵырхуеит.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Apsny аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа