05:06 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Хра злоу ахҭысқәа: Цыгәбеи Адлеибеи аполитикатә партиақәа рхеилак аԥҵара атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

Аполитикатә партиа "Амцахара" ахантәаҩы Лесик Цыгәбеи, апартиа апрезидиум амаӡаныҟәгаҩ Заур Адлеибеи арадио Sputnik аефир аҟны иалацәажәеит Аԥсны иҟоу апартиақәа рхеидкыла аԥҵара аҵакы шырбо атәы.

Хра злоу ахҭысқәа: Цыгәбеи Адлеибеи аполитикатә партиақәа рхеилак аԥҵара атәы

Аполитикатә партиақәа "Аиҭаиреи" "Амцахареи" аусеицура ргәы иҭоуп. Рашәарамза 18 рзы аполитикатә партиа "Аиҭаира" ахеилак аилатәараҟны ас еиԥш ажәалагала ҟаҵан. Аус еицызуо апартиақәа рсиа аҽарҭбаара азԥхьагәаҭоуп. Апартиақәа рхеидкылара ҵакыс иамоу, аусеицура алҵшәа шырбо атәы арадио Sputnik аефир аҟны иалацәажәеит аполитикатә партиа "Амцахара" ахантәаҩы Лесик Цыгәбеи, апартиа апрезидиум амаӡаныҟәгаҩ Заур Адлеибеи.

Шәазыӡырҩы аудио.

Ихадоу атемақәа