00:14 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Тәанԥҳаи Бигәааԥҳаи ашкол аҟны рҵарашықәсқәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Аҟәатәи абжьаратә школқәа роушьҭымҭацәа Лаура Тәанԥҳаи Милена Бигәааԥҳаи арадио Sputnik астудиа иасасцәан, иргәаладыршәеит рҵара ашықәсқәа, еиҭарҳәеит ԥхьаҟа рхы ззыркырц ирҭаху.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Тәанԥҳаи Бигәааԥҳаи ашкол аҟны рҵарашықәсқәа ртәы

Иахьа Аԥснытәи ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы, сынтәа 1975- ҩык аушьҭымҭацәа ыҟоуп, урҭ рахьынтә ааҩык ахьтәы медал заурц зылшо роуп, аӡәы араӡны. Нестор Лакоба ихьӡ зху ажәабатәи Ашьхарыуаа рышкол аушьҭымҭа Лаура Тәанԥҳаи, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аԥшьбатәи абжьаратә школ аушьҭымҭа Милена Бигәааԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны рҵарашықәсқәа ргәаладыршәеит, еиҭарҳәеит раԥхьаҟа рҵара иахьацырҵуа, рхы ззыркырц ирҭаху атәы.

Шәазыӡырҩы аудио.

Ихадоу атемақәа