03:55 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Ҷыҭанаа еиҭеиҳәеит аԥшацәгьа Аҟәа араион ианаҭаз аԥхасҭа атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Аҟәа араион ахада Алхас Ҷыҭанаа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ԥхынгәы 4 рзы иҟаз аԥшацәгьа иҟанаҵаз аԥхасҭа атәы.

Ҷыҭанаа еиҭеиҳәеит аԥшацәгьа иарбан аахоу Аҟәа араион ианаҭаз атәы

"Иахьатәи аамҭазы араион аҟны акомиссиа аус ауеит. 22 хыбра ааха роуит, аҩнеихагыла дуқәа ҩба Гәымсҭа ақыҭеи Ешыреи хыбда инхеит. Есҽны ааха зауз аӡәы-ҩыџьа ацлоит. Ешыра ақыҭа ахадара хыбда инхеит, егьырҭ ахатәы ҩнқәа роуп. Акомиссиа арзаҳалқәа инарықәыршәаны иҭнаҵаауеит ааха зауз, шаҟа роуз атәы», - иҳәеит Ҷыҭанаа.

Аиҿцәажәара иаҳа инеиҵыхны аудиофаил аҟны шәазыӡырҩыр шәылшоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа