01:24 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуа еишәа иагәыцәу акәаци ажьахәҭақәеи рыхьӡқәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Аԥсуаа рытрадициатә сасдкылараҿы акәац иааннакыло аҭыԥ, аишәархиараҿы уи еиҳарак рхы ишадырхәо, иаҳа пату зқәу ажьахәҭақәа уҳәа ирызкуп Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа ланҵамҭа.

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа рысасдкылараҟны акәац аҭыԥ

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есхашала.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>>  "Аԥылса", "ашԥылса", "аԥылгыды": акәац жьыхәҭақәеи урҭ рыхьӡқәеи

Ихадоу атемақәа