09:42 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Цәыгәба Аҟәа араион ашәырааӡара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Аҟәа араион аҿы иҟоу анаплакы "Аԥснытәи абаҳчақәа" ахаҭарнак Атилла Цыгәба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иарбан шәырхкқәоу ирааӡо, насгьы уи аус рнапы шаларкыз атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Цәыгәба Аҟәа араион ашәырааӡара иазкны
Анаплакы "Аԥснытәи абаҳчақәа" ирааӡоит абҳәа, амандарин, алимон, афеихоа.

1500 шьапы амандарин еиҭаҳаны ирымоуп, 1000 шьапы абҳәа, 300 шьапы – алимон, 1000 шьапы – афеихоа. Ашәырқәа зегьы хәыҷы-хәыҷла аҽаҩра аанашьҭхьеит. Макьана Аԥсны аҩнуҵҟа аџьармыкьаҿа ирҭииуеит, аха аԥхьаҟа ргәы иҭоуп Урыстәылаҟа ирышьҭларц.

"Абҳәа ҿыц аҽаҩра аанашьҭит. Сынтәазы макьана ҩ-тоннак роуп иҳаухьоу. Арҭ ашәырхкқәа ҳадгьыл ианаалоит ҳәа ауп изалхыз. Ҩыџьа агрономцәа иҳамоу урҭ хылаԥшра рырҭоит. Ашәырхкқәак реиҭаҳатә Ҭырқәтәылантәи иааган, урҭгьы  араҟа ианаалеит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Цәыгәба.
Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

 

Ихадоу атемақәа