16:51 27 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Ломиаԥҳа амедицинатә коллеџь ахь адкыларазы: х-факультетк рахь азыҳәақәа ыҟам

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
36 0 0

Аҟәатәи амедицинатә коллеџь ааӡаратә ҟәша аиҳабы Светлана Ломиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит аҵараиурҭахь шаҟаҩы рыдыркылаз, насгьы избан факультетқәак рахь арзаҳал зынӡагьы изаларымҵаз.

Ломиаԥҳа амедицина коллеџь ахь абитуриентцәа рыдкыларазы: х-факультетк ахь азыҳәақәа ыҟам

"Амза 6 рзы аколлеџь иҭалаз ааиуеит аҵарахьы. Адкыларатә комиссиа имҩаԥнагаз аусура алҵшәақәа рыла, адокументқәа ралаҵара аамҭа еиҭагоуп, макьана изҭаху ааир ҟалоит, аха иахьазы х-факультетк рҿы аӡәызаҵәык арзаҳал алаимҵаӡеит. Егьыс иҳадаҳкылеит 120-ҩык. Алабораториатә ус, аветеринартә ус, асанитариеи, агигиенеи, аепидимиологиеи ҳәа иҟоу ахырхарҭала аҵаразы алшара ыҟоуп, аха урҭ ҭацәуп, азыҳәақәа ыҟам. Иҳамоуп иара убас ажәбатәи акласс иалгаз рзы агәыԥ, уа иҳадаҳкылеит 20-ҩык", - ҳәа еиҭалҳәеит Ломиаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа