05:07 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
АРЕПАТРИАЦИА
Икьаҿу ахьарԥш аиура
103 0 0

Акультуратә центр еиднакылоит 3000-ҩык рҟынӡа Ҭырқәтәыла инхо аԥсуа диаспора рхаҭарнакцәа.

АҞӘА, жьҭаара 29 – Sputnik. Сақариа иҟоу аԥсуа культуратә Центр ахыбра ҿыц аартра агәҭакуп, Ҭырқәтәыла инхо аԥсуа диаспора рхаҭарнакцәа реидкылара еиҳа еиҳаны алыршаразы ҳәа Sputnik иазааицҳаит Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа культуратә Центрқәа Рфедерациа ахантәаҩы Аҭанур Аҟәысба.

Аԥсуа культуратә Центрқәа Рфедерациа ахантәаҩы Аҭанур Аҟәысба Sputnik иаиҭаз аинтервиу шәазыӡырҩыр ҟалоит абра>>

"Ацентр ҿыц аҿы адиаспора ахаҭарнакцәа ркультура, рбызшәа, рҵас-рқьабз еиҳа иныҭкааны рҵара рылшо иҟалоит. Иара убасгьы атәылаҿ иҟоу акультуратә Центрқәа зегьы абра рҽеидыркылалоит русура амҽхак арҭбааразы", — ҳәа еиҭеиҳәоит иара.

Ацентр аҿы иазыԥхьагәаҭоуп ачара аурҭа азал ду, аԥсуа бызшәа аҵаразы акласс уада, аӡахра ахьуҵаша, аԥсуа наплакқәа шыҟарҵо ахьубаша аклассқәа раартра. Ацентр аргыларазы иаҭахны иҟоуп 160 000 доллар.

"Ақалақь ахадара адгьыл ҳзалырхит, афинанстә цхыраара ҟарҵоит адиаспора ахаҭарнакцәа реиԥш амеценатцәагьы. Апроект ҿыц ахь алагала ду ҟарҵеит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Екзеков, Сақариа иҟоу аԥсуа культуратә Центр ахада Орал Бганба", — иҳәеит Аҟәысба.

Ахантәаҩ иажәақәа рыла акультуратә центр ахыбра аргылара хыркәшахараны иазыԥхьагәаҭоуп 2019 шықәса рзы.

Сақариа иҟоу аԥсуа культуратә Центр – Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа культуратә Центрқәа Рфедерациа иаҵанакуа 14 центр ируакуп. Акультуратә центр еиднакылоит 3000-ҩык рҟынӡа Ҭырқәтәыла инхо аԥсуа диаспора рхаҭарнакцәа.

Ихадоу атемақәа