17:26 06 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Аԥсшьара
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1086)
32 0 0

Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо иусдҵала атуристтә обиектқәа аркуп хәажәкыра 20 инаркны мшаԥы 20 рҟынӡа.

АҞӘА, мшаԥы 9 - Sputnik. Афон ҿыцтәи аҳаԥы аркра аусзуҩцәа аулафахәы рыҭареи ашәахтәқәа ршәареи рзы иҵоурам анырра ҟанаҵоит ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит аобиект аҳасабеилыргаҩ хада Аида Маршьанԥҳа.

Маршьанԥҳа лажәақәа рыла, уаанӡеиԥш жәабрани хәажәкыреи амзақәа рызгьы атуристцәа рацәамызт, аха аҳаԥы мчыбжьык ахь ԥшьымш аус ауан, усурҭа ҭыԥла еиқәыршәан 140-ҩык ауааԥсыра.

Лара илҳәеит хәажәкырамзазы аусзуҩцәа зегьы рулафахәы шрыҭаз.

"Мшаԥымзазы ишыҟалаша ҳаздырам. Аҭагылазаашьа уадаҩхоит лаҵарамзанӡа акарантин ҟалар. Абри аамҭазоуп еиҳарак атуристцәа ҳҭаауа ианалаго. Аулафахәы аума, ашәахтәқәа роума, акгьы ҳзымшәар ҟалоит", - ҳәа лҳәоит лара.

Аԥхаррақәа шааҟалалак атуристцәа рхыԥхьаӡара иазҳауан Риҵатәи амилаҭтә парк аҿгьы ҳәа лҳәеит апарк адиректор лхаҭыԥуаҩ Инга Ҭаниаԥҳа.

Аобиект аштат аҿы иҟоуп 120-ҩык аусзуҩцәа. Урҭ реиҳараҩык уажәы русура мҩаԥыргоит аҩнынтәи.

Ҭаниаԥҳа лажәақәа рыла, абиуџьет ахьеиҵахаз инадҳәаланы ааԥынтәи архиаратә усурақәа, амҩахәҭақәа акаҭран рықәҵара, уҳәа егьырҭ аусурақәа аанкылоуп.

"Ҳәарада, акарантин абиуџьет анырра бааԥсны ианаҭоит. Есыҽны аекскурсиатә гәыԥқәа ҳҭаауан. Аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы аулафахәы ҳшәеит. Иҳамоуп алшара ԥхьаҟагьы аулафахәы ашәаразы", - ҳәа лҳәеит Ҭаниаԥҳа.

Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба идҵала акоронавирус COVID-19  аҽацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аԥҵоуп. Адҵа инақәыршәаны, аҵаратә усҳәарҭақәа, аспорттәии акәашаратәии секциақәа, Аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи иаарту аинститут, абжьара-профессионал ҵаратә усҳәарҭақәа рҟны аԥсшьарамшқәа 2020 шықәса мшаԥы 20 рҟынӡа инахоуп.

Иара убасгьы аԥкырақәа ирыҵаркуеит: 2020 шықәса хәажәкыра 20 инаркны мшаԥы 20 рҟынӡа Риҵатәи амилаҭтә парк, Афон ҿыцтәи аҳаԥы, Аботаникатә баҳча рахь атуристцәеи аԥсшьаҩцәеи рнеира.

Атуризм аусхк аҟынтәи Аԥсны абиуџьет иаланагалоит 400 миллион мааҭ. Акурортқәеи атуризми рзы аҳәынҭқарратә еилакы адыррақәа рыла, ари аусхк рнапы алакуп 20 000-ҩык рҟынӡа атәыла ауааԥсыра.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Акоронавирус иазку аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1086)

Ихадоу атемақәа