16:50 06 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Аԥсшьара
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Лаҵара 15 рҟынӡа Аԥсны асасааирҭақәа, аԥсшьарҭақәа, асанаториақәа рҟны заанаҵтәи аҭыԥҿаҵара ҟалом иара убасгьы иҟалом аекскурсиақәа рымҩаԥгара.

АҞӘА, лаҵара 8 - Sputnik. Ҭаацәала аԥсшьаразы Аԥсны реиҳа еиӷьу х-хырхарҭак ирыҵанакит асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа рыбжьара имҩаԥгаз адыррақәа рыла. Аҭҵаарақәа мҩаԥнагон аԥсшьараз анхарҭааҿаҵаратә сервис Tvil.ru.

Изызҵааз рыбжьара актәи аҭыԥ ааннакылеит Ҟрым - 57,89%, аҩбатәи Краснодартәи атәылаҿацә - 23,68%.

Аԥсныҟа аара иазыхиоуп 8,95% атуристцәа.

Зынӡа урыстәылатәи атуристцәа иалыркааит жә-хырхарҭак:

  • Ҟрым, 57,89%
  • Краснодартәи атәылаҿацә, 23,68%
  • Аԥсны, 8,95%
  • Кавказтәи Аминералтә ӡқәа, 2,63%
  • Баикал, 2,11%

Алтаитәи атәылаҿацә, Башкириа, Калининградтәи аобласт, 1,05%

Уаанӡа Tvil.ru асаит аҿы иарбан Аԥсны еиҳа агәызцара змоу ахырхарҭақәа рҿы аҩбатәи аҭыԥ ннакылоит ҳәа.

Аҳәаанырцәуаа рзы Аԥсны аҳәаа лаҵара 15 рҟынӡа иаркуп акоронавирус апандемиа иахырҟьаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа