08:02 25 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Адепутатрахь ицо изы иқәра акраҵанакуама?

 • Дқәыԥшзар еиҳа еиӷьуп
  0.0% (0)
 • Бжьаратәла 30-40 шықәса дырҭагылазар бзиоуп
  37.5% (3)
 • Ԥыҭк ихыҵуазароуп
  50.0% (4)
 • Адепутатрахь ицо иқәра иахәаԥштәым
  12.5% (1)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 8
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы