16:28 21 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD73.37
 • EUR88.97
А́зҵаара

Адепутатрахь ицо изы иқәра акраҵанакуама?

 • Дқәыԥшзар еиҳа еиӷьуп
  0.0% (0)
 • Бжьаратәла 30-40 шықәса дырҭагылазар бзиоуп
  44.4% (4)
 • Ԥыҭк ихыҵуазароуп
  44.5% (4)
 • Адепутатрахь ицо иқәра иахәаԥштәым
  11.1% (1)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 9
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы