07:00 01 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD78.78
 • EUR92.43
А́зҵаара

Шәазыҟаҵоума 2017-2018-тәи аҵарашықәс ҿыц?

 • Ааи, ҳазыхиоуп
  57.1% (4)
 • Мап, иаахәатәу рацәоуп
  28.6% (2)
 • Ашкол ахь ахәыҷқәа разыҟаҵара ахарџь рацәа аҭахыуп
  14.3% (1)
 • Ашкол ахь ҳамцаргьы ҟалоит
  0.0% (0)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 7
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы