21:20 14 Абҵара 2018
Ишиашоу ицо аефир
 • USD68.00
 • EUR76.76
А́зҵаара

Аҟәа ақалақь ахада иалхра амҩаԥгара иаҳа ишԥаиашоу, шәгәанала?

 • Атәыла ахада даиҭозароуп.
  0.0% (0)
 • Ақалақьуаа далырхыртә еиԥш алшара рымазароуп.
  0.0% (0)
 • Аҳҭнықалақь аизара адепутатцәа рыбжьара далырхуазароуп.
  0.0% (0)
 • Жәлар Реизара ақалақь ахада икандидатура шьақәнарӷәӷәароуп Ахада иабжьгарала.
  0.0% (0)
 • Зегь акоуп.
  100.0% (1)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 2
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы