12:41 19 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD75.03
 • EUR88.96
А́зҵаара

Аҟәа ақалақь ахада иалхра амҩаԥгара иаҳа ишԥаиашоу, шәгәанала?

 • Атәыла ахада даиҭозароуп.
  20.0% (1)
 • Ақалақьуаа далырхыртә еиԥш алшара рымазароуп.
  40.0% (2)
 • Аҳҭнықалақь аизара адепутатцәа рыбжьара далырхуазароуп.
  0.0% (0)
 • Жәлар Реизара ақалақь ахада икандидатура шьақәнарӷәӷәароуп Ахада иабжьгарала.
  0.0% (0)
 • Зегь акоуп.
  40.0% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 6
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы