23:16 07 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD75.46
 • EUR82.01
А́зҵаара

Аҟәа ақалақь ахада иалхра амҩаԥгара иаҳа ишԥаиашоу, шәгәанала?

 • Атәыла ахада даиҭозароуп.
  0% (0)
 • Ақалақьуаа далырхыртә еиԥш алшара рымазароуп.
  0% (0)
 • Аҳҭнықалақь аизара адепутатцәа рыбжьара далырхуазароуп.
  0% (0)
 • Жәлар Реизара ақалақь ахада икандидатура шьақәнарӷәӷәароуп Ахада иабжьгарала.
  0% (0)
 • Зегь акоуп.
  0% (0)
Егьырҭ а́зҵаарақәа:
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы