20:00 28 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.73
 • EUR85.74
А́зҵаара

Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аан игаз Аиааира ахамыршҭра зхымԥадатәуи?

 • уи ҳтәыла аҭоурых иахәҭакуп, иаҳхысыз ҳзымдыркәа, ԥеиԥш ҳамам
  66.7% (2)
 • ҳабдуцәеи урҭ рабдуцәеи рфырхаҵара ҳаргьы ҳхәыҷқәагьы ргәалашәараҿы иаанхароуп
  33.3% (1)
 • ари аҩыза аибашьра ухашҭыр ҟалом
  0% (0)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 3
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы