09:06 12 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.50
  • EUR75.62
Анастасия Самбурская

"Ревизорро" аҭыхратә гәыԥ иақәлеит

© Фото: Instagram/samburskaya/
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

"Ревизорро" апрограмма амҩаԥгаҩ Анастасиа Самбурскаиеи апрограмма аоператори шәачатәи асасааирҭаҿ ирықәланы идәылырцеит.

АҞӘА, мшаԥы 12 – Sputnik. Ателе-шоу "Ревизорро" апрограмма амҩаԥгаҩ Анастасиа Самбурскаиеи апрограмма аоператори шәачатәи асасааирҭаҿ ирықәланы идәылырцеит ҳәа аанацҳауеит "Макс Портал".

Асасааирҭа аусзуҩцәа акомплекс анҭырхуаз изнырҵаз ахсаала рымырхит мчыла.

Аинтернет ахь инанагаз авидео аҟны иубоит асасааирҭа аусзуҩ амҩаԥгаҩ Анастасиа Самбурскаиеи апрограмма аоператори ирыгәҭасны асасааирҭа ишдәылицо.

Ажьырныҳәамзазы "Ревизорро" аҭыхратә гәыԥ Нижныи Новгород аресторан аҿы ирықәлахьан.

2016 шықәса рзы "Ревизорро" Аԥсны иҟан. Усҟан дара игәарҭон аресторан "Нарҭаа". Агәаҭара аихшьаалақәа рыла аресторан ахәшьара ҳаракқәа аҭан.

Ихадоу атемақәа