16:23 19 Мшаԥы 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Флаг США

ЕАШ КНДР аганахь ала асанкциақәа рзы Ашәарҭадаратә хеилак аилатәара аанаԥхьоит

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

ООН аҟны иҟоу ЕАШ ахаҭарнак аҳәамҭа ҟалҵеит КНДР аганахь ала Ашәарҭадаратә хеилак иаднакылаз аӡбрақәа Кореиатәи адгьылбжьахаҿ аҭынчра апроцесс ԥырхага арымҭароуп ҳәа.

АҞӘА, цәыббра 14— Sputnik. ЕАШ КНДР аганахь ала асанкциақәа рзы Ашәарҭадаратә хеилак аилатәара аанаԥхьоит. Зҵаара хаданы иалацәажәоит Аҩада Кореиа иаҿагыло асанкциақәа ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

ООН аҟны иҟоу ЕАШ ахаҭарнак Никки Хеили ООН Ашәарҭадаратә хеилак Аилак 1718 ахыркәшаратә жәахә адкылара уадаҩуп ҳәа ахылҳәаати. Ажәахә ахь Урыстәыла иҟанаҵаз аҳәарала иалагалан аԥсахрақәа.

"Аусутә гәыԥ Урыстәыла ажәа иахьацныҟәаз агәыхшәара ҳнаҭеит", — лҳәеит лара.

Мшаԥымза 27 рзы имҩаԥысит иҭоурыхтәиу Аҩадатәи Кореиа ахада Ким Чен Ыни Аладатәи Кореиа ахада Мун Чже Ини реиԥылара.

Ихадоу атемақәа