09:52 17 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.43
  • EUR72.70

WhatsApp аҿы афункциа ҿыц ҟалоит

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
68 0 0

Уаанӡатәи адыррақәа рыла,  IOS азы WhatsApp ацҵа ҿыцқәа ирылшо иҟалоит ахархәаҩ  инацәаҭыԥ (Touch ID) ма ихаҿсахьала (Face ID) иеилкаара.

АҞӘА, жәабран 27 – Sputnik. WhatsApp аус адулаҩцәа аспам аҿагылара аҳәаақәа ирҭагӡаны аус адырулеит амессенџьер афункциа ҿыц. Афункциа ахархәарала ахархәаҩцәа ирылшоит урҭ агәыԥтә чатқәа рахь рыцҵара мап ацәкра, ма аԥкра. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости апортал Akket адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Абри ала WhatsApp ахархәаҩцәа иарбанызаалак гәыԥк дара рақәшаҳаҭрада ралагалара зыҟалом. Агәыԥ ахь ахархәаҩ иалагалара илшоит иара иеимадаратә сиаҿ иану ауаҩы, егьырҭ зегьы рҽазышәара иаразнакы иԥкхоит.

Уи адагьы амессенџьер аҿы асеиԥш ааԥхьарақәа зынӡагьы ицәырҵуа иалагом.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, WhatsApp ахьчагатә цҵа ҿыцқәа аԥҵан Apple ахархәаҩцәа рызгьы.

Ихадоу атемақәа