08:35 06 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Арԥжәагақәа ахьыҟарҵо азауад аҿы асабша, рашәара 1 азы атҟәацрақәа ҟалеит.

АҞӘА, рашәара 3 – Sputnik. Дзержинск азауад аҿы иҟалаз аԥжәарақәа аԥсыҭбарақәа рыцуп – иҭахаз рхыԥхьаӡара 116-ҩык рҟынӡа наӡоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Ахәышәтәырҭақәа 17-ҩык рҭоуп, урҭ рҟынтәи аӡәы иҭагылазаашьа уашәшәыроуп.

Арԥжәагақәа ахьыҟарҵо азауад "Кристалл" аҿы асабша, рашәара 1 азы атҟәацрақәа хԥа ҟалеит.

Ашьаусҭҵаара хацыркуп.

Ихадоу атемақәа