05:35 24 Жьҭаара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.80
  • EUR70.96

Дзержинск азауад аҿы иҟалаз аԥжәарақәа аԥсыҭбарақәа рыцуп

МЧС РФ
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Арԥжәагақәа ахьыҟарҵо азауад аҿы асабша, рашәара 1 азы атҟәацрақәа ҟалеит.

АҞӘА, рашәара 3 – Sputnik. Дзержинск азауад аҿы иҟалаз аԥжәарақәа аԥсыҭбарақәа рыцуп – иҭахаз рхыԥхьаӡара 116-ҩык рҟынӡа наӡоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Ахәышәтәырҭақәа 17-ҩык рҭоуп, урҭ рҟынтәи аӡәы иҭагылазаашьа уашәшәыроуп.

Арԥжәагақәа ахьыҟарҵо азауад "Кристалл" аҿы асабша, рашәара 1 азы атҟәацрақәа хԥа ҟалеит.

Ашьаусҭҵаара хацыркуп.

Ихадоу атемақәа