20:15 16 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.23
  • EUR81.23
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
22 0 0

Урыстәылатәи аҳаирплан-анырҵәага Су-27 америкатәии швециатәии аҳаирплан-ԥшыхәцәа Балтика аҵакыраҿ имҩаԥнагон, Урыстәыла аҳәаа аилагара алмыршауа.

АҞӘА, рашәара 11 – Sputnik. Урыстәылатәи аҳаирплан-анырҵәага Су-27 америкатәи швециатәи аҳаирплан-ԥшыхәцәа акырӡа ирзааигәахеит, Балтика аҵакыраҿы, ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

"Урыстәылатәи аҳаирплан-анырҵәага аекипаж аҳаирпланқәа иахьынӡашәарҭамыз аҽрыднахалеит, ишьақәнаргылеит урҭ аҳаирплан-ԥшыхәцәа шракәыз ( RC-135;"Гольфстрим)", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Урыстәылатәи аԥырыҩ ихымҩаԥгашьа аҳаиртә ҵакыра ахархәараан жәларбжьаратәи аԥҟарақәа ирықәшәон.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы Урыстәыла аҳәаа ааигәара лассы-лассы ирбо иалагеит аԥшыхәратә ҳаирпланқәа. Аиҳаракгьы дара рбоит Ҟрым, Краснодартәи атәылаҿацә, Балтикатәи амшын рҵакыра иахьаҵанакуа.

2018 шықәсазы арадиотехникатә ар ргәаҭагақәа ВКС 980 нызқь азгәарҭеит.

 

Ихадоу атемақәа