00:19 31 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Чехиа ахада Милош Земан асанкциақәа мап рыцәктәуп, избанзар Ҟрым Урыстәыла наунагӡа иалалеит азы ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит.

АҞӘА, рашәара 21 — Sputnik. Чехиа ахада Милош Земан Украинахьи адунеитә еилазаарахьи ааԥхьара ҟаиҵеит Ҟрым Урыстәыла алалара рыдыркыларц азы.

"Ари иузеиҭамкуа фактуп", — иҳәеит иара, ателеканал Barrandov аинтервиу аҭо.

Земан иара убасгьы иазгәеиҭеит асанкциақәа Урыстәыла аекономика анырра шарымҭаз. Иара убри аан иазгәеиҭеит Германиеи Франциеи рхадацәагьы абарҭ аԥкрақәа рзы ргәаанагарақәа шырыԥсахыз.

"Асанкциақәа аус рымуазар, изаԥумхри", - иҳәоит Земан.

Аԥшьаша Евроеидгыла асанкциақәа рыҿҳәара иацнаҵеит.

Иара убри аҽны, Владимир Путин ишиашо ицоз аефир аҿы иҳәеит Урыстәыла асанкциақәа ааларгалазар, 50 миллиард доллар ацәыӡит, Евроеидгыла атәылақәа ракәзар, ирцәыӡит 240 миллиард доллар ҳәа.

Ихадоу атемақәа