10:54 08 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.17
  • EUR81.47
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Урыстәылатәи ашьапылампыласыҩцәа кипраа 5:0 ҳәа ириааиит Европа-2020 ачемпионат аҿы.

АҞӘА, жьҭаара 14 - Sputnik. Урыстәылатәи ашьапылампыласыҩцәа еизгоу ркоманда Европа- 2020 ачемпионат афинал хәҭахьы ахь анеира рылдыршеит.

Станислав Черчесов напхгара зиҭо акоманда бжьынтәуп аофициалтә хәмаррақәа рҿы аԥыжәара ргоижьҭеи.

Атурнир анҵәамҭахь анеимҭаз Урыстәыла акоманда 21 очко амоуп. Агәыԥ аҿы аҩбатәи аҭыԥ ннакылоит. ЕВРО-2020 афиналхәҭахь инеиз Бельгиа акоманда х-очкок рыла еиҳауп. Кипр акоманда жәа-очкок аманы ахԥатәи аҭыԥ аҿы игылоуп.

Ихадоу атемақәа