03:01 25 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Иахьазы Урыстәыла иахьаҵанакуа 326 448-ҩык акоронавирустә инфекциа рымоуп 85 регион рҿы.

АҞӘА, лаҵара 22 - Sputnik. Урыстәыла аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла 8894 коронавирус хҭыс ҿыц аҭыԥ аман ҳәа аанацҳауеит COVID-19 иаҿагылан ақәԥаразы Москва аоперштаб.

Ичмазаҩхаз рҟынтәи 42,2% ачымазара аҟазшьақәа рыдубаломызт.

Уахыки-ҽнаки рыла рыԥсҭазаара иалҵит 150-ҩык. Ргәы бзиахеит 7144-ҩык, зынӡа иԥсхьеит 3249-ҩык, ргәабзиара шьақәгылахьеит 99 825-ҩык.

Аԥсны Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперштаб лаҵара 21 азтәи адыррақәа рыла ареспубликаҿ апандемиа ааҟалазар 25-ҩык чмазцәахахьеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит, фҩык ргәабзиара шьақәгылахьеит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ихадоу атемақәа