09:41 28 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Ашықәс иалагазар Шәача иаҭаахьеит 1,2 миллионҩык асасцәа. Ишазыԥхьагәаҭоу ала ԥхынгәымзазы 90-процент акурорт асанаториақәеи асасааирҭақәеи ҭәыроуп. Нанҳәамзазы 100% инагӡахап ҳәа иԥшуп.

АҞӘА, ԥхынгәы 7 - Sputnik. Шәачатәи аҳаиртә баӷәазаҿы гәырӷьарак аҳасаб ала иԥылеит а-шәнызқьҩыктәи  атурист Илиа Медведев. Абри атәы аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

Илиа Медведев Шәачаҟа ҭаацәала дааит.

"Асеиԥш ҳазыԥшымызт. Аԥхьа акыр иџьаҳшьеит. Ҳаигәырӷьеит ишаҳԥылаз. Шәачаа еснагь асасцәа ирзыԥшуп. Сгәы иаанагоит ҳаԥсшьарагьы маншәаланы имҩасып ҳәа", - иҳәеит Илиа Медведев.

Ақалақь ахадара рҟынтәи Медведеваа рҭаацәара ҳамҭаны ирыҭан агәмырҿыӷьга парк ахь асертификат, асувениртә аалыҵ, иахьаангылаз асасааирҭа аҟынӡа – хәыда-ԥсадатәи атрансфер.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, акарантин ашьҭахь урыстәылатәи амҩадуқәа машьынала иҭәуп.

Сочи встретил 100-тысячного туриста

Ихадоу атемақәа