03:25 18 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Атәыла апровинциақәа зегьы аԥкырақәа ирыҵаркуа ақалақьтә ҵакырақәа рсиа аздырхиоит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 31 - Sputnik. Ашықәс ҿыц ауха аҳәаанырцәтәи атуристцәа Ҭырқәтәыла ақалақьқәа рыгәқәа рахь инеир ҟалом, Сҭампылгьы налаҵаны. Ҭырқәтәыла ААР абри аҩыза адырра апровинциақәа ирыланарҵәеит.

"Апандемиа аҿагылара аҳәаақәа ирҭагӡаны ԥхынҷкәын 31 асааҭ 21:00 инаркны ажьырныҳәа 1 асааҭ 10:00 рҟынӡа ақалақьқәа рышҭақәа, абульварқәа, амҩадуқәа рҿы азин ыҟам аныҳәа азгәаҭара атәылауаа реиԥш аҳәаанырцәтәи атуристцәа рызгьы. Сҭампыл ақалақь аҿы раԥхьа иргыланы амҩаду Истиклиаль, ашҭа Султанахмет,  Анкара – ашҭа Кызылаи,  Измир – ашҭа Гиундогду роуп", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Уаанӡа Ҭырқәтәыла ахада Таип Ердоган ирылеиҳәахьан аныҳәамшқәа рзы, ԥхынҷкәын 31 асааҭ 21:00 инаркны ажьырныҳәа 4 асааҭ 05:00 рзынӡа акоменданттә сааҭ. Атәылаҿы русура аанкылоуп акаҳуажәырҭақәа, аресторанқәа. Убри аан Ҭырқәтәыла акультуреи атуризми рминистр Мехмет Нури Ерсои РИА Новости иазеиҭеиҳәеит акоменданттә сааҭ атуристцәа шаҵанамкуа.

Ихадоу атемақәа