14:45 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.58
  • EUR89.57
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1081)
11 0 0

"Спутник V" хра амоуп 90 процент, алаҵа иныҭкааны аҿагылара мҩаԥнагоит Коронавирус аҟынтәи.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 – Sputnik. Алаҵа "Спутник V" зхаҭашьа бааԥсу ачыра змоу апациентцәа  агәҽанызаара ду аадырԥшыроуп, избанзар иара ачымазара ианаҭар зылшо анырра макьаназ ишьақәыргылам. Абри атәы аҳәоит алаҵа амедицинатә хархәаразы абжьагара Гам-КОВИД-Вак аҿы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

"Инагӡоу аинформациа аҟамзааразы алаҵа абарҭ апациентцәа ргәыԥқәа: аутоиммуннтә чымазара змоу; зхаҭашьа бааԥсу ачыра змоу апациентцәа акыр агәҽанызаара ду аадырԥшыроуп", - ҳәа аҳәоит абжьгараҿы.

Адунеи аҟны раԥхьатәи ашәҟәы иҭагалоу алаҵа "Спутник V" ахьӡырҵеит. Алаҵа аус адулан Гамалеиа ихьӡ зху НИЦЕМ аҿы аинвестициақәа рзы Урыстәылатәи афонд ацхыраарала. Массала ауааԥсыра алаҵа рзыҟаҵара Урыстәыла иалагеит ԥхынҷкәынмза алагамҭазы. Аденовирустә вектор шьаҭас измоу алаҵа нанҳәа 11 рзы Урыстәыла агәабзиарахьчара аминистрра ашәҟәы иҭанагалеит.

"Спутник V" алаҵаҟаҵара иазԥхьагәанаҭоит ҩ-компонентк ралагалара, хымчыбжь-хымчыбжь рыбжьаҵаны.

"Спутник V" хра амоуп 90 процент, алаҵа иныҭкааны аҿагылара мҩаԥнагоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1081)

Ихадоу атемақәа