11:47 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.45
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Апровинциа Хатаи аҿы гәыԥҩык атеррористцәа рҽазыршәон закәаншьаҭада аҭырқәа-шьамтәылатә ҳәаа иахысырц.

АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Урыстәыла ззин ыҟам атеррористтә гәыԥ "Исламское государство"* алахәылацәа жәаҩаҩык аанкылоуп Ҭырқәтәылеи Шьамтәылеи рҳәааҿы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

"Урҭ рҟынтәи хәҩык Урыстәыла иатәылауаауп, ԥшьҩык – Узбекистан, хҩык – Киргизиа", - ҳәа аанацҳауеит Ҭырқәтәыла атәылахьчара аминистрра.

Дара аанкылан ииасыз ашықәс ԥхынҷкәын 31 рзы апровинциа Хатаи, ақалақь Реиханлы аҿы. Урҭ  рҽазыршәон закәаншьаҭада аҭырқәа-шьамтәылатә ҳәаа иахысырц.

Иазгәаҭоуп иаанкылоу руаӡәк Интерпол абиуллитень ҟаԥшь аҿы дарбоуп.

*Урыстәыла ззин ыҟам террористтә еиҿкаароуп.

Ихадоу атемақәа