05:25 23 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.17
  • EUR87.07
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Пентагон ахаҭарнак иҳәамҭаҿ иазгәеиҭеит ажәылараз адҵа шыҟаиҵаз ЕАА ахада Џьо Баиден.

АҞӘА, жәабран 26 - Sputnik. Шьамтәыла, ирактәи аҳәаа ааигәара игылоу иранаа ирыдгыло азеиԥш робиектқәа ирықәкны аҳауатә жәылара мҩаԥыргеит Еиду аштатқәа ҳәа аанацҳауеит РИА Новости Washington Post адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Ахыҵхырҭа иазгәанаҭоит ажәылараан иҭахар шалшаз "уаԥсҵәык ауаа".

Уаанӡа Пентагон аҿы ирҳәеит аҳауатә жәылараан иҭархоуп Иран адгылара азҭо ашиитцәа ринфраструктуратә обиектқәа ҳәа. Пентагон аҟны ишазгәарҭаз ала ари ашьаҿа ааигәа Иран америкатәи ари акоолициатә ари иахьрықәлаз иаҭакуп.

ЕАА Атәылахьчара аминистр Ллоид Остин аҳәамҭа ҟаиҵеит америкатәи аруаа ирактәи аган аԥшыхәратә информациа адыррақәа рышьаҭала хықәкыла ажәылара шыҟарҵаз.

Ихадоу атемақәа