19:20 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.17
  • EUR91.78
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Адунеизегьтә туристтә еиҿкаара (ЮНВТО) адыррақәа рыла 2020 шықәсазы жәларбжьаратәи атуристтә ныҟәарақәа 74% еиҵахеит.

АҞӘА, хәажәкыра 9 - Sputnik. Иахьазы атәылақәа реиҳара жәларбжьаратә атуризм азы иаркуп. Адунеи аҿы хә-тәылак роуп атуристцәа рзы иаарту ҳәа азгәанаҭоит Адунеизегьтә туристтә еиҿкаара.

Жәабранмзазы 217 тәыла рҟынтәи 69 (32%) аҳәаанырцә туристцәа рыдыркылом. 73 тәыла (34%) рҳәаақәа хәҭала иаркуп. 70 тәыла (32%) атестқәа ма акарантин аҭахны ирыԥхьаӡоит.

Аиҿкаара адыррала атуристцәа ԥкырада ирыдыркылоит – Албаниа, Доминикантәи Ареспублика, Коста-Рика, Аҩадатәи Македониа, Танзаниа.

Апандемиеи уи иадҳәалаз аԥкрақәеи ирхырҟьаны атуристтә ныҟәарақәа 2019 шықәса иаҿырԥшны акыр илаҟәуп. Акризис ашәарҭара иҭанаргылеит атуризм аусхк аҟны 100 - 120 миллион усурҭатә ҭыԥ.

Аԥсныҟа атуристцәа раара алшоит Урыстәыла аҵакыраҟынтә. Убри аан Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адыррала ареспублика ралалара азин ыҟоуп Урыстәыла атәылауаа реиԥш егьырҭ атәылақәа рҟынтәгьы, заанаҵы аусбарҭа анкета хазырҭәаауа зегьы.

2021 шықәсазы Аԥсны миллионк инарзынаԥшуа атуристцәа ирзыԥшуп.

Ихадоу атемақәа