00:59 12 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.16
  • EUR90.00
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Абонентцәа ирыдыргалоит аҭагылазаашьа ҿыцқәа ирықәшаҳаҭхарц ма раккаунт ықәыргарц.

АҞӘА, мшаԥы 19 - Sputnik. Лаҵара 15 рҟынӡа WhatsApp ахархәаҩцәа, амессенџьер аҭагылазаашьа ҷыдақәа здызымкыло, иԥку арежим аҿы мацара ацҵа рхы иадырхәалар акәхоит ҳәа аҳәоит амаҵзура асаит.

"Аԥсахрақәа цқьа рыҭҵааразы аамҭа шәымазарц урҭ рыдкылара аҿҳәара лаҵара 15 рҟынӡа ҳнахеит", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Ахархәаҩ аԥҟара ҿыцқәа идимкылар, иаккаунт ықәыргом, аха амессенџьер ахархәара акыр иԥкхоит. Ухы иаурхәо опцианы иаанхоит аҭеласра, адырраҟаҵара.

Аиқәшаҳаҭра ҿыц иазԥхьагәанаҭоит Facebook ахатә информациа аҭара, аҭел аномер, атранзакциақәа рзы адыррақәа, амобилтә шьақәгылаз аинформациа.

Ихадоу атемақәа