04:50 07 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.58
  • EUR89.68
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1207)
5 0 0

ВОЗ адыррақәа рыла, пандемиа иаалагазар, адунеи аҿы 141 миллион хҭыс азгәарҭахьеит, рыԥсҭазаара иалҵит 3 миллионҩык.

АҞӘА, мшаԥы 20 - Sputnik. Мызқәак ирхымгакәа акоронавирустә пандемиа ахылаԥшра аиуртә иҟалоит, уи азы иахәҭаны иԥхьаӡоу ауснагӡатәқәа еиԥҟьарада мҩаԥгалазар ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит Агәабзиарахьчараз адунеизегьтә еиҿкаара (ВОЗ) аиҳабы Тедрос Гебреиесус.

"Апандемиа мызқәак рыҩнуҵҟала анапаҿы аагара алзыршо аресурсқәа ҳамоуп, аха убри аан еиԥҟьарада иахәҭоу ауснагӡатәқәа ирықәныҟәалатәуп", - ҳәа иҳәеит иара.

Тедрос Гебреиесус убри аан иазгәеиҭеит акоронавирус 25 - 59 шықәса зхыҵуа ркатегориаҿы аҽшышьҭнахыз. Гебреиесус ари авирус авариант ҿыцқәа ирыдиҳәалоит.

Иахьатәи аамҭазы адунеи аҿы аа-мчыбжьы ирықәуп COVID-19 аҽышьҭнахуеижьҭеи. Ииасыз амчыбжь абри аганахьала ирекордтәын - 5,2 миллион-ҩык ачымазара шьҭыркааит.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1207)

Ихадоу атемақәа