04:51 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Акурорт аҟны амца ркит ахәаахәҭратә павилионқәа, абылра зыҩаӡара ҳаракыз аранг ауп ҳәа рылаҳәан.

АҞӘА, лаҵара 29 - Sputnik. Иаха Шәача идырцәон 870 квадраттә метр зымҽазкыз амцакра, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости, Краснодартәи атәылаҿацә АҶА апресс-маҵзура ажәақәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны.

Акурорт аҟны амца ркит Пластунскаиа амҩаҟны ахәаахәҭратә павилионқәа, абылра зыҩаӡара ҳаракыз аранг ауп ҳәа рылаҳәан. Иазгәаҭоуп амцарцәара сааҭки бжаки ишаҿыз. Амца аанкылан асааҭ 00:42 рзеиԥш, зынӡаск ирцәан 01:21 рзы.

Абылра зыхҟьаз еилыркаауеит ҳәа рҳәеит Краснодартәи атәылаҿацә АҶА апресс-маҵзураҿы.

Ихадоу атемақәа