03:27 25 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.33
  • EUR86.33
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Акризис аамҭазы адоллар аҭахра шьҭыҵит еиҳа аинфлиациа иацәыхьчоу авалиута ҳәа ишьаны.

АҞӘА, лаҵара 31 – Sputnik. Аџьармыкьаҿ иҟоуп альтернативатә валиутақәа, адоллар аасҭа еиҳа ифеидахар зылшо ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит "Фридом Финанс" аналитик Евгени Мирониук амаҵзура "Прайм" аинтервиу аҭо.

"Адоллар аиндекс хымз рыҩныҵҟа аминимум аҟынӡа илеит ФРС аџьармыкьа арҭынчра ахьалшаз азы. Аха ԥхьаҟа иҟоуп ашәарҭарақәа акризис аан аглобалтә економикаҿ америкатәи адоллар аҭаххара ҟалар еиҳа аинфлиациа иацәыхьчоу авалиута ҳәа иԥхьаӡаны", - иҳәеит аексперт.

Мирониук иҳәеит аекономика аглобалтә каҳараан Китаи арезервқәа рызҳара ишалагаз, иара аекономика еиԥш. Абри аҩыза атенденциа аҭыԥ амоуп Урыстәылагь.

"Ишазыԥшыз аасҭа Китаи аекономика еиҳа иццакны иеизҳауа иалагеит. Арии ԥхьаҟа иуниан арӷәӷәоит", - иҳәеит иара.

Адоллар аганахь ала иҭышәынтәалоуп иенагьы. Иапониа анапхгара уи азы алшарақәа рымоуп. Иена — традициала иҭышәынтәалоуп аволатилраани аекономикақәа реиҭашьақәыргылараангьы ҳәа иҳәоит аекономист.

Ихадоу атемақәа