19:13 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)
6 0 0

Акоронавирус индиатәи аштамм 2020 шықәса жьҭаарамзазы иаарԥшын. Анаҩс иара х-хкыкны еихшан. Ахкқәа руак "дельта" ҳәа ахьыӡҵан.

АҞӘА, рашәара 25 - Sputnik. Акоронавирус авариант "дельта" аԥхьанатәтәи аковид аасҭа ҩынтәны иҿкуп, адунеи аҿы идоминантхар алшоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости. Абри азы аҳәамҭа ҟалҵеит Агәабзиарахьчаразы адунеизегьтәи аиҿкаара аҭҵаарадырратә усзуҩ хада Сумиа Сваминатан.

Аҵарауаҩ лажәақәа рыла, аштамм "дельта" 80 тәыла ирылаҵәахьеит. Ари аштамм змоу апациент ҩыџьа инадыркны ааҩык рҟынӡа аҿкра дирхьыр ауеит. Уи ауп ҭаацәала ачымазарагьы зырацәахаз.

Сваминатан убри аан илҳәеит адунеи аҿы иахьазы иҟоу алаҵақәа ари аҽеиҭакрагьы уацәырыхьчар шалшо.

"Иажәабжь бзианы иҟоу иахьазы ирхәыцхьо алаҵақәа реиҳарак хра рылоуп. Ачымазара хьанҭаны амҩаԥысра уацәырыхьчоит", - ҳәа лҳәеит лара.

Аҟазауаҩ иазгәалҭеит алаҵа адагьы ауаа асабрадақәа, анапхаҵақәа ныҟәыргалар шакәу.

ВОЗ адыррақәа рыла индиатәи авариант (B.1.617) жьҭаарамзазы иаадырԥшит, х-хкыкны еихыршеит B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта"), B.1.617.3. "Дельта"-штамм аҽеиҭакра иацнаҵоит. Ааигәа ирбеит даҽа хкыкгьы - "дельта-плиус" (B.1.617.2.1).

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Ихадоу атемақәа