11:51 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Нанҳәа 26 азы Кабултәи аҳаиртә баӷәазаҿы атҟәацра ҟалеит. Аҭакԥхықәра ахахьы иагеит агәыԥ "Исламское государство". Атеракт иахҟьаны иҭахеит 13-ҩык америкатәи солдаҭцәеи 200-ҩык афгануааи.

АҞӘА, нанҳәа 31 - Sputnik. Америкатәи аруаа нанҳәа 26 азы, атеракт ашьҭахь аҭынч уааԥсыра ирылахысуа иалагеит ҳәа ателеканал RT иазеиҭарҳәеит еиқәхаз ахҭыс алахәылацәа.

"Америкаа ргәы иаанагон ауаа рыжәпараҿы атеррористцәа ыҟазар ҟалоит ҳәа, убри азы аҳауахь акәымкәа ауаа ирылахысуан" ҳәа иҳәеит ахәра зауыз руаӡәк.

Егьырҭ ашаҳаҭцәа ражәақәа арыла атҟәацра иахҟьаны иҭахаз рхыԥхьаӡара маҷуп, аиҳараҩык асолдаҭцәа анхысуаз иҭахеит. Урҭ ишырҳәо ала асолдаҭцәа аҳаиртә баӷәазахь анеирҭаҿ рыжәҩақәа еибыҭаны игылан. Аҽшьҩы дара ирцәыхарамкәа иҽԥижәар ҟалон.

Кабултәи ахәшәтәырҭақәа руак аԥҟаҩы ателеканал аинтервиу аҭо ари агәаанагара шьақәирӷәӷәеит, зыԥсы еиқәирхаз руаӡәк хә-хык шилаз атәы еиҭаҳәо.

Нанҳәа 29 азы аԥырҩы дызҭам америкатәи аԥрыга Кабул автомобиль ҭанархеит. Автомашьына арԥжәагақәа мҩаннагон. Убри аан 12-ҩык, ахәыҷқәагьы нарылаҵаны иҭахеит.

Нанҳәа 13 азы ИГ аҳаиртә баӷәаза иақәкны ф-ракетак ҭнарҟьеит, урҭ рҟынтәи 5 ЕАА атәылахьчаратә ҳауаҽацәыхьчаратә системақәа иныркылеит.

Ихадоу атемақәа