02:15 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Ҭагалан атәылақәа жәпакы рҿы аимҳәаҟынтә алаҵаҟаҵарқәа хацдыркуеит. Жәларбжьаратәи агәабзиарахьчара аиҿкаара абжьгара ҟанаҵоит амедусзуҩцәа абри аҿы аԥыжәара рыҭазарц.

АҞӘА, цәыббра 13 - Sputnik. Аҳақьым, ателемҩаԥгаҩы Александр Миасников еиқәиԥхьаӡеит ихымԥадатәиу еиуеиԥшым акатегориақәа ирыҵаркуа ауааԥсыра иҟарҵаша алаҵақәа. Абри атәы иара иҩит Telegram-канал аҿы.

"60 шықәса еиҳауи ачымазара лаҽы рымазар раԥхьа иргыланы COVID-19, аимҳәа, апневмококк рҟынтәи алаҵа ҟарҵароуп", - иҳәеит аҳақьым.

Миасников иҳәоит зцәа зтәым хымԥада аимҳәеи ашҳазхареи рҟынтә алаҵа рзутәуп, ахәыҷқәа ракәзаргьы рышықәс иаҵанакуа алаҵа рзыҟаҵатәуп ҳәа.

Аҳақьым иазгәеиҭеит аз змам ауаа апневмококки аменингококки рҟынтә алаҵа ҟарҵароуп, акохлеартә имплантациа ззыҟаҵоу пневмококк аҟынтә алаҵа рзутәуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Агәабзиара ашәарҭара иҭаргылатәым: аҟазауаҩ COVID-19 аҟынтә алаҵа хра шамоу иҳәеит

Ихадоу атемақәа