Амандарина аҭаара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амандаринақәа аишәа иқәлоит цәыббра анҵәамҭазы жьҭаара алагамҭазы.

Амандарина аазрыхуа атәылақәа рхыԥхьаӡараҿы Аԥсны иаарыху акыр ахә ҳаракуп уи иамоу ахаҭабзиаразы. Амандарина агьама иҿыҵәҵәы-ҿыхаауп, афҩы лаҳа-лаҳауеит. Раԥхьа иҿалоит цәыббра анҵәамҭа жьҭаара алагамҭазы. Уи аҭаара иалагоит ҭагалан иагьхыркәшахоит аӡын (ԥхынҷкәын мзазы). Аԥсуа мандарина егьырҭ ирылукаауеит аԥшрала, уи ишыԥсабаратәу инхоит, еиуеиԥшым ахәшәқәа ахьыршьуам. Амандаринақәа ауаҩы игәабзиара иазеиӷьуп, еиуеиԥшым авитаминқәа алоуп.

© Sputnik / Михаил Мордасов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
1/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Валерий Мельников / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
2/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Валерий Мельников / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
3/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Валерий Мельников / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
4/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Михаил Мордасов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
5/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Валерий Мельников / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
6/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Михаил Мордасов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
7/8
Амандарина аҭаара
© Sputnik / Михаил Мордасов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАмандарина аҭаара
Амандарина аҭаара - Sputnik Аҧсны
8/8
Амандарина аҭаара
Ажәабжьқәа зегьы
0