Афотосахьақәа рцәыргақәҵа "Агәалашәара аамҭа" ААУ аҟны имҩаԥысит

© Фото : Рамин КаджаяАфотосахьақәа рцәыргақәҵа «Агәалашәара аамҭа» ААУ аҟны имҩаԥысит
Афотосахьақәа рцәыргақәҵа «Агәалашәара аамҭа» ААУ аҟны имҩаԥысит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афотосахьақәа рцәыргақәҵа "Агәалашәара аамҭа", Аԥсны 1992-93 шықәсқәа раан имҩаԥысуаз Аџынџьтәылатә еибашьра аамҭа аазырԥшуа, ААУ аҟны имҩаԥысит.

Аҟәа, 28 абҵ – Sputnik. Ацәыргақәҵа "Агәалашәара аамҭа" Аԥсны 1992 – 1993 шықәсқәа раантәи Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан иҭахаз ргәалашәара иазкны, имҩаԥысит ААУ а

Ацәыргақәҵа аҟны иаарԥшуп ақырҭуа-аԥсуа еибашьра аан Мрагыларатәи афронт  аҟны имҩаԥысуаз ахҭысқәа. Ари ацәыргақәҵа мҩаԥысхьан цәыббра 30, Аҟәа, ацәыргақәҵатә зал хада аҟны, иара убас Аԥсны мрагыларатәи ақалақьқәа рыҟны.

"Афотосахьақәа рыбжеиҳарак ирыҵыҩӡам, избан акәзар иаарԥшу афырхацәа рыхьӡқәа дырӡам. Аха ацәыргақәҵа цонаҵы иахәаԥшуаз џьоукы рҭынхацәа, рҩызцәа зыԥшааз ыҟоуп урҭ рыхьӡқәа ианҵаны исзаанрыжьит", — иҳәеит ацәыргақәҵа аиҳабы Рамин Қаџьаиа.

Аҭааҩцәа иазгәарҭон, ас еиԥш иҟоу аусмҩаԥгатәқәа рхыԥхьаӡара шеизырҳалатәу, Аԥсны жәлар ирхыргахьоу агәаҟрақәа  хашҭра рықәымларц азы.

"Ҳәарада, ари ацәыргақәҵа аҵак ду амоуп, еиҳарак аҿар рзы, сара сгәаанагара ала ирылаанаӡоит Аԥсадгьыл ахь абзиабара, афотосахьақәа рыҟны иаарԥшу афырхацәа рыԥсы шҭоу, хашҭра шрықәым" — игәаанагара иҳәеит ААУ астудент Емил Адлеиба.

Ацәыргақәҵа "Агәалашәара аамҭа" аартызаауеит ԥхынчкәын ҩбанӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0