2015 шықәсазы Аԥсны аԥсшьарамшқәа жәымш рыла еиҳахоит

CC0 / / Амзар
Амзар - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аминистрцәа Реилазаара 2015 шықәса амзар шьақәнарӷәӷәеит.

АҞӘА, ԥхҷ 4 – Sputnik.  Аԥсшьарамшқәеи аныҳәамшқәеи реиқәшәара иабзоураны   ажьарныҳәа акы инаркны быжьбанӡа, насгьы ажьарныҳәа 14 ԥсшьарамшқәоуп, иара убас, хәажәкыра жәбеи, лаҵара 25.

Аусурамшқәеи аԥсшьарамшқәеи реишьашәаларазы Аминистрцәа Реилазаара иаӡбеит нанҳәамза 26 инаркны 30-нӡа, жьҭаара 26 инаркны 29-нӡа ԥсшьарамшқәаны иԥхьаӡазарц.

2015 шықәса амзар Аминистрцәа Реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит иахьатәи реилатәараҿы.
 

Ажәабжьқәа зегьы
0